Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz 

1.Periyodik kontroller

A-İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

B-Risk Değerlendirmesi

-Risk Değerlendirilmesinin yapılarak saha aksiyon planın oluşturulması

C-Periyodik Kontroller

Elektrik Kontrolleri (yılda bir)
-Ana Pano Topraklama Ölçümleri ve Raporlanması
-Paratoner Topraklama Ölçümleri ve Raporlanması
-Paratoner Etki Çapı Krokisi
-Mekanik Kontrolleri

Basınçlı Kaplar (yılda bir)
-Buhar Kazanı
-Kompresör
-Hidrofor

Kaldırma Araçları (3 ayda bir)
-Forklift
-Vinç
-Caraskal

İç Ortam Ölçümleri

-Ortam Gürültü Ölçümünün Yapılıp Kontrol Raporunun Hazırlanması

-Ortam Işık Şiddeti Ölçümünün Yapılıp Kontrol Raporunun Hazırlanması

Termel Konfor Şartları

-Ortam Sıcaklık Ölçümünün Yapılıp Kontrol Raporunun Hazırlanması

-Ortam Nem Ölçümünün Yapılıp Kontrol Raporunun Hazırlanması

D-Risk Değerlendirmesi

-Risk Analizinin Raporlanması

E-Acil Durum Planlarının Oluşturulması

F-Yangın Eğitimleri ve Tatbikatlarının Yapılması

G-Yasal Gerek Tespiti Tablosunun Oluşturulması

1.1.  Periyodik kontroller/Kuguosgb/osgb nedir

İşverenler, iş yerlerinde en az 50 işçi çalıştırılan, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulur. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi; en az bir işyeri hekimi ile sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde en az bir iş güvenliği uzmanından ve yapılacak çalışmalara yardımcı olmak için gerektiğinde diğer personelden oluşur.Bu yükümlülük, Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmetin tamamı veya bir kısmı alınarak da yerine getirilebilir.

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere işin normal akışını aksatmamak şartıyla ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla;
a)İşçilerin sağlık gözetimi,
b)Çalışma ortamının gözetimi,
c)Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme
ç)İlkyardım ve acil müdahale
d)Kayıt ve istatistik,
görevleri ile benzeri diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi çalışma ortamının gözetimi için işyerlerinde sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı yürüteceği her türlü önleyici ve düzeltici faaliyetleri düzenler.

İşçilerin sağlık gözetimi için ortak sağlık güvenlik birimi işçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile işçilere verilecek her türlü sağlık hizmetlerini verir. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimiİlk yardım ve acil müdahale için, işyerlerinde kaza, yangın, doğal afetler gibi acil müdahale gerektiren durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gerekenleri, uygulamaları organize eder, yürütür ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

İşyerinde22.05.2002tarihli ve24762sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlkyardım yönetmeliğine göre bulunması gereken, ilkyardımcı olacak kişilerin gerekli eğitimleri almasını sağlayacak organizasyonları yapar. Ortak sağlık güvenlik birimi kayıt ve istatistik bilgileri için, çalışma ortamı ve işçilerin sağlık gözetimine ait bütün bilgileri kayıt altına alır ve belgeleri muhafaza eder.
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi yıllık çalışma planı için, yürütülecek hizmetler ile ilgili olarak işbirliği ilkesine uygun yıllık çalışma planı hazırlar ve hazırlanan plan işveren tarafından onaylanır.Onaylanan plan işyerinde ilan edilir bir nüshası birimce kayıt altına alınır.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi yıllık değerlendirme raporu için, işyerindeki sağlık ve güvenlik gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydeder ve belirtilen örneğe uygun yıllık değerlendirme raporu hazırlayarak işverene, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna ve Genel Müdürlüğe gönderir.İşveren ortak iş sağlığı ve güvenliği birimi hizmetini aldığı danışman firma ile yönetmelikte belirlendiği şekilde sözleşme yapmak zorundadır. Sözleşme 3 nüsha olarak düzenlenir. Bu nüshalardan biri işverende, biri firmada kalır ve biri de Genel Müdürlüğe gönderilir.

1.2. Risk Analizi

Kuğu OSGB

Risk yönetimişirketin varlıklarının, gelirleri ve prestijinin korunması yönünde yapılan yönetim çalışmalarıdır. Risk yönetimi programının başarısı risklerin firmaya olan maliyetinin zaman içinde gösterdiği düşüş olarak ölçülmektedir. Buna ulaşmanın bir yolu, kontrol tedbirleri etkili olduğu sürece, bu tedbirleri uygulamak suretiyle kayıpların büyüklüğünü ve sıklığını azaltmaktır.

Bu uygulamanın ardından kalanriskler belirlenipdeğerlendirilir. En iyi risk önceden önlenmiş olan risktir. En ucuz ve etkin yöntem, kayıplar gerçekleşmeden önce olası risklerin tespiti, analizi ve mümkün olan en etkili kontrol yöntemleri ile ortadan kaldırılması veya kabul edilebilir limit altına düşürülmesidir.

2.2. Hizmetlerimiz – Koruyucu Donanım

Ortak sağlık güvenlik biriminin amacı; insan sağlığı ve güvenliğinin korunması amacıyla kullanılan kişisel koruyucu donanım imalatı , ithalatı , dağıtımı piyasaya arzı, hizmet sunumu ve denetim ve üçüncü şahısların tehlikelere karşı korunmasına ilişkin esaslar düzenlemek için (09.şubat 2009) yöneltmelik yürürlüğe girmiştir. Uygunluk işaretin yola çıkarak anlatmaya başlayalım. Bu işareti gördüğümüzde kişisel koruyucu donanım yöneltmelik standartlarına uyduğunu gösterir burada sadece işarete bakıp alıp olmaz sembol sadece bir göstergedir elle ve gözle de test etmeliyiz çünkü sahte üretimleri olabiliyor.

İş sağlığı hizmetlerinin amacı, kişisel koruyucu donanım kullanabilmek için iş yerimizdeki risklerin tehlikelerin yeteri derecede önlemesi ve azaltılmışsa kullanabiliriz. Kişisel koruyucu donanımlar sağlık ve güvenlik uygulamalarının en sonunda kalır.

Kişisel koruyucu donanım seçiminden bahsedelim birazda;

Kişisel koruyucu yöneltmelik hükümlerine uygun olacak bu özellikler bulunacaktır.

Kendi ek risk yaratmadan ilgili risk önlemeye uygun olacaktır.

İş yerinde var olan koşullara uygun olacaktır.

Kullanan işçinin sağlık durumuna ve ergonomik gereksinimlerine uygun olacaktır.

Gerekli ayarlamalar yapıldığında tam uyacaktır.


Ortak sağlık ve güvenlik birimince kişisel koruyucu donanım kullananları eğitmek lazım bu eğitimde nelere dikkat etmeliyiz bakalım;

İlk olarak eğitimiz teori ve uygulamalı olacaktır

Kullanıcılar kişisel koruyucunun uygun hale getirilmesi takılan veya giyilmesi temizlenmesi;

test edilmesi konularında eğitilmeli ve teçhizatın özellikle de acil durumlarında çıkan sınırlılıkların bilincinde olmalıdır.

İş sağlığı hizmetlerinin amacı, Etkili bir kişisel koruyucu donanım için işçilere verilecek eğitim;

Kişisel koruyucu kullanılmasını gerektiren riskin önlemesi için alınan önlemler bu önlemlere rağmen sürmekte olan riskin düzeyi ve olası sağlık güvenlik etkileri.

Kişisel koruyucu ile çalışma zorunluluğunun bu etkileri önleme çabasından kaynaklandığı.

Kişisel koruyucu donanım hangi etkilere karşı koruma sağladığı.

Kişisel koruyucunun nasıl kullanılacağı.

Kişisel koruyucunun nerede ve nasıl saklanacağı anlatılmalı ve uygulamalı olarak gösterilmeli tabi bu eğitimler bunları içeren bir talimatname hazırlanmalıyız.